O projekcie

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt “Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Cele projektu

Głównym celem projektu jest  sprawdzenie, czy mikropoświadczenia mogą być przydatne do rozwijania różnego rodzaju umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Kluczowym jego elementem będzie także zaprojektowanie procesu ich wydawania i zbierania. Wypracowane rozwiązania dostarczą odpowiedzi na Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22.06.2022 r. w sprawie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń, które państwom członkowskim m.in. rekomenduje, by poprzez mikropoświadczenia:

 • umożliwiać nabywanie i uaktualnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które zapewniają powodzenie na zmieniającym się rynku pracy;
 • wspierać przygotowanie organizatorów oferujących mikropoświadczenia do zwiększania jakości, przejrzystości, dostępności i elastyczności oferty edukacyjnej w celu zapewnienia możliwości obierania indywidualnych ścieżek uczenia się i kariery.

Projekt realizuje te rekomendacje, między innymi poprzez opracowywanie standardów dotyczących tworzenia i wydawania mikropoświadczeń w taki sposób, by spełniały wymogi wiarygodności na rynku pracy. Dzięki temu, że projekt wprowadza wydawanie mikropoświadczeń w formie cyfrowej, będą one nie tylko bardziej dostępne, lecz także lepiej dostosowane do wymogów współczesnego świata. Doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu pozwolą na dopasowanie systemu wydawania mikropoświadczeń do potrzeb wszystkich użytkowników i jego zastosowanie jako wsparcia dla praktyki  uczenia się przez całe życie. Działania w tym zakresie  będą prowadzone we współpracy z przedstawicielami zainteresowanych środowisk, m.in. firmami szkoleniowymi, agencjami rekrutacyjnymi, organizacjami branżowymi, przedsiębiorstwami, uczelniami.

Wypracowane standardy oraz rozwiązania mogą znaleźć zastosowanie w wielu obszarach, między innymi:

 • posłużą do motywowania osób dorosłych, aby doskonaliły posiadane umiejętności i zdobywały nowe,
 • przyczynią się do zwiększenia efektywności rekrutacji i planowania ścieżek karier pracowników,
 • pozwolą na rozwój bardziej elastycznych form kształcenia,
 • pomogą w popularyzacji sprawdzania i potwierdzania kompetencji zdobywanych poza edukacją formalną (np. w toku samodzielnego uczenia się),
 • będą stanowiły istotne uzupełnienie świadectw ukończenia szkół i dyplomów uniwersyteckich, dzięki temu, że zawierają informacje o konkretnych umiejętnościach zdobytych przez osobę uczącą się,
 • przyczynią się do popularyzacji cyfrowych rozwiązań w edukacji.

Zadania

Projekt został podzielony na 4 zasadnicze części, którym odpowiadają podstawowe zadania projektu:

 1. opracowanie standardów i rozwiązań dotyczących projektowania, opisywania, wydawania i zapewniania wiarygodności mikropoświadczeń,
 2. pilotażowe wdrożenie cyfrowych mikropoświadczeń umiejętności i osiągnięć,
 3. rozwój użyteczności i zapewnienie dostępności aplikacji Odznaka+ jako narzędzia wspierającego wykorzystywanie mikropoświadczeń,
 4. upowszechnianie mikropoświadczeń jako elastycznego narzędzia do podnoszenia i zmiany kwalifikacji w kontekście uczenia się przez całe życie (zwłaszcza osób dorosłych) i podjęcie działań w zakresie włączenia tego rozwiązania do praktyki lub polityki.

Grupy docelowe

Projekt będzie skierowany przede wszystkim do grup działających na rzecz rozwijania umiejętności w obszarze ICT, w tym m.in. do:

 • przedstawicieli uczelni (rektorów, wykładowców),
 • przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji edukacyjnych i NGOsów, 
 • pracodawców poszukujących pracowników o określonych umiejętnościach, 
 • firm szkoleniowych,
 • agencji rekrutacyjnych, 
 • organizacji branżowych i sektorowych rady ds. kompetencji, 
 • pracowników,
 • młodych osób wchodzących na rynek na pracy, np. studentów ostatnich lat studiów, stażystów.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

Wartość Projektu wynosi 22 910 771,76 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 21 765 233,17 zł. Nr. projektu: FERS.05.01-IZ.00-0001/23

Data podpisania umowy: 29.09.2023
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 145 538,59 zł

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej “KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej