Mikropoświadczenia

Mikropoświadczenie to dokument potwierdzający umiejętności w określonym obszarze, osiągnięte przy niewielkim nakładzie pracy i w oparciu o ustalone standardy. Mikropoświadczenia są zwykle gromadzone i udostępniane w formie cyfrowej. Stosowanie ich jest odpowiedzią na zmieniające się metody uczenia i wymagania rynku pracy.

Charakterystyka mikropoświadczenia

Są one dokumentem stanowiącym dowód osiągnięcia umiejętności przy niewielkim nakładzie pracy w określonym obszarze. Umiejętności weryfikowane są na podstawie przejrzystych kryteriów przez instytucję stosującą ustalone standardy zapewniania jakości, np. przez szkoły, uczelnie, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, związki i kluby sportowe, firmy.

Mikropoświadczenie jest własnością osoby uczącej się i może występować samodzielnie lub być łączone w większe poświadczenia. Można je gromadzić i udostępniać, np. w formie cyfrowej. Stosowanie mikropoświadczeń jest odpowiedzią na zmieniające się sposoby kształcenia i potrzeby rynku pracy. Informują one o tym, że ich posiadacz zgromadził określony obszar wiedzy, zna i potrafi zastosować w praktyce konkretne pojęcia oraz umie wykonać określone czynności. Co ważne, umiejętności, które można potwierdzić dzięki mikropoświadczeniom, nie muszą być zdobywane w drodze edukacji formalnej, lecz w różnych sytuacjach, również w ramach samodzielnego uczenia się, a także podczas różnego rodzaju kursów czy szkoleń.